Ľudské kompostovanie

Keď človek zomrie, obyčajne sa s jeho telom stane jedna z dvoch vecí: 1. bude uložené pod zemou v truhle, alebo 2. je spálené na popol. Amerika by mohla byť prvou na svete, kde sa zlegalizuje ďalšia možnosť vysporiadania sa s mŕtvym telom - ľudské kompostovanie, ktorým sa za približne 30 dní v prirodzenom procese zmenia ľudské ostatky na pôdu - kompost. Toto riešenie ponúkne ekologickú alternatívu kremáciám a pochovávaniu do zeme. Zníži sa množstvo odpadu a emisií uhlíka, ktoré produkujú tradičné pohrebné služby. Zmení sa dnešná podoba cintorínov. Ponúkajú sa tiež nové možnoti pre pozostalých.

Ľudské kompostovanie
Ľudské kompostovanie - blízka budúcnosť ?

Ľudské kompostovanie, alebo spaľovanie a pochovávanie?

Môžete si vybrať. Ľudské kompostovanie môže byť významnou alternatívou k tradičným pohrebom v mnohých mestách po celom svete, kde sú obmedzené priestory pre klasické cintoríny. Kde kremačné a pohrebné služby neustále rastú na cene pre nedostatok miesta a materiálno-energetickú náročnosť. Ľudské kompostovanie je dlhodobo známe. V historických dobách boli bežné takéto premeny uhynutých tiel zvierat alebo ľudí. Milióny padlých v dávnych vojnách neboli pochovaní, ale ponechaní tomuto procesu, ktorý je oddávna známy ako prírodná organická redukcia. Dnes už existuje niekoľko krajín, ktoré umožňujú alternatívne metódy, napríklad aquamáciu zvierat (alkalická hydrolýza), využívajúcu vodu na rýchle rozloženie tela.

Samozrejme aj poľnohospodári poznajú a využívajú kompostovanie mŕtvych zvierat už stáročia. Spoločnosť Recompose navrhla a vypracovala postupy, ako zaviesť ľudské kompostovanie do praxe civilizovanej spoločnosti, následne iniciovala štátny zákon. Ponúka klientom výsledky už za jeden mesiac. Po zmene tela na pôdu, si ju pozostalí môžu odniesť a reálne použiť vo forme pôdneho substrátu. Ponúka sa krásne riešenie, zasadiť do tohto kompostu strom a pestovať ho v ozdobnej dóze priamo v interiéri, pri dome, v lese, alebo v hájiku na to určenom a pod. Namiesto cintorínov s kamennými náhrobkami sa ocitáme v brezovom háji, kde každý strom rastie z niekoho zosnulého. Pri každom strome je ceduľka s menom, dátumom, veršom ...

Turns urna vás premení po smrti na strom
video2: Bios Urna - vaše telo po smrti premení na strom.

Očakáva sa, že návrh zákona bude podpísaný v r. 2020. Pravdepodobne sa pridajú aj ďalšie štáty, ktoré budú tento príklad nasledovať a poskytnú podobné právne predpisy týkajúce sa ľudského kompostovania. Zakladateľkou a vedúcou spoločnosti Recompose je Katrina Spade, ktorá venovala dlhé roky propagácii ekologickejšej alternatívy, ktorá ľudské kompostovanie vracia medzi legálne postupy likvidácie tela po úmrtí človeka. Navrhla riešenie, pri ktorom je mŕtve telo umiestnené v nádobe hexagonálneho tvaru s drevenými trieskami, lucernou a slamou. Tieto materiály obsahujú baktérie, ktoré pri udržiavaní teploty nad 50°C za dostatočného prísunu kyslíka, zabezpečia dokonalý rozklad tela na kompost. Vedecké testy potvrdili, že rekompozícia je bezpečná a efektívna. Spotrebúva približne jednu osminu energie, potrebnej na kremáciu.

Ako to funguje?

Tento proces je prekvapivo jednoduchý, umiestnite materiál bohatý na dusík, ako mŕtve telá zvierat alebo ľudí, do hromady materiálu bohatého na uhlík, ako sú drevná štiepka, piliny, seno, slama. Pridajte vlhkosť alebo extra dusík a vykonajte ďalšie úpravy podľa potreby. Mikrobiálna aktivita spustí tlenie hromady a konzumáciu tkanív.

Baktérie uvoľňujú enzýmy, ktoré rozkladajú tkanivo na časti, ako sú aminokyseliny, a nakoniec sa molekuly bohaté na dusík viažu s molekulami bohatými na uhlík a vytvárajú substanciu podobnú pôde. Teploty dosahujú približne 60 °C, často vyššie. Toto teplo zabíja bežné patogény. Ak je proces vykonaný správne, necítiť žiaden zápach. Kosti sa tiež premenia na kompost, aj keď to trvá dlhšie ako premena mäkkého tkaniva.

Pre ľudské kompostovanie bola navrhnutá budova, ktorej cieľom je prepojiť účinnosť tohto biologického procesu s rituálom a symbolikou pre smútiacich. Každé mestské zariadenie tohto druhu by bolo sústredené okolo trojposchodovej klenby, ktorá tvorí „jadro“. Milovaní by niesli svojho zosnulého, zabaleného v rúchu, na kruhovú rampu na vrchol. Počas slávnostného obradu by trúchliaci umiestnili telo do boxu v jadre, ktoré by mohlo naraz pojať až 40 tiel. Počas nasledujúcich niekoľkých týždňov by sa každý box pohyboval dole jadrom až do ukončenia prvej fázy kompostovania. V druhej fáze by sa materiál preosial od zvyšku kostí a kompost by sa vytvrdil.

Odhaduje sa, že každé telo v kombinácii s potrebnými materiálmi, ako sú drevné štiepky a piliny, vytvorí množstvo kompostu o objeme metra kubického. Týždne alebo mesiace neskôr môžu pozostalí odobrať časť kompostu a použiť, ako uznajú za vhodné, možno v záhrade alebo zasadiť strom. Predpokladá sa, že zvyšok pôjde do blízkych parkov alebo pamiatkových zón. Autorka projektu študovala udržateľné poľnohospodárstvo predtým, než odišla na architektúru. Myšlienka kompostovania bola inšpirovaná padlým stromom v lese, ktorý sa rozpadal.

Prirodzený prastarý princíp v civilizovanom šate

Protagonisti tejto myšlienky, neobjavili nič nové. Princíp uhynutia a následného "skonzumovania tela" využíva príroda od nepamäti. Zem len čaká, kedy "spadnete", aby vás recyklovala. Tento prirodzený spôsob premeny podmieňuje všetku organickú hmotu, ktorá po odumretí slúži ako krmivo ďalším organizmom. Malým baktériám, ak je v okolí mŕtveho tela dostatok materiálu, v ktorom žijú - lístie, slama, drevo, kompost, alebo veľkým šelmám, dravcom, mrchožrútom, ak sa uhynuté telo ocitne v ich životnom prostredí.

Prínosom K. Spade a jej kolektívu je snaha o návrat tohto prirodzeného spôsobu premeny ľudských ostatkov do civilizovanej spoločnosti. Ukazuje sa, že prirodzený prastarý princíp bude aj v civilizovanom šate najefektívnejším a najekologickejším spôsobom rozlúčky. Vyzerá to, že zavedenie do praxe bude úspešné už čoskoro. Čím viac totiž ide ľudskej spoločnosti o krk, tým ochotnejšie dokáže aplikovať aj jemnejšie ekologické a pro životné projekty.

Skutoční ekológovia dokážu už dnes vidieť, či tento prirodzený prastarý princíp môže uspieť v civilizovanom šate, poprípade aké naň čakajú problémy. Je v ňom príliš technológií, zisku a ľudského chcenia. Časom možno predpokladať rozpory s prirodzenosťou tejto metódy. Vzniknú rôzne funeral-inštitúcie s licenciami, poplatky, potreba riešiť logistiku, zvoz mŕtvol, zásobovanie, rozvoz kompostu, správa lesíkov a hájov, administratíva.. a celý následný komplex zamotaného civilizačno-intelektuálneho konania.

Podstata tohto projektu by však mohla byť prínosom pre ľudskú spoločnosť. Vo svojom jednoduchom prinípe. Ak bude umožnené vykonať pietny akt kompostovania zosnulého priamo pozostalým svojpomocne - možnosť domáceho pohrebu. Na vhodnom mieste, napr. na vlastnom dvore, záhrade, by naložili kopu kompostu, na ňu pridali piliny a slamu, do nej vložia obradným spôsobom telo zosnulého a navŕšia naň ďalšiu vrstvu pilín a slamy. Všetko samozrejme s patričnou dôstojnosťou a vážnosťou onej chvíle. Po troch mesiacoch by vzniknutý kompost použili napr. na pestovanie stromov, okrasných rastlín a podobne.

Oddávna ľudské civilizácie a kultúry využívali oba spomenuté spôsoby prirodzenej premeny - mikroorganizmami aj dravcami. Z Tibetu je napr. známa tradícia, ponechať mŕtve telo dravým vtákom. Pôda a kompost sú tam vzácnosťou, preto sa využívajú na premenu tiel zosnulých dravce. Tento postup naloženia s ľudskými ostatkymi je v Tibete považovaný za vysoko ctený a prospešný. Mäsiari sú nositeľmi ťažkej karmy, žijú preto na okraji spoločenstva, mimo osád. Vykonávajú usmrcovanie úžitkových zvierat a popri tom aj potrebné úkony súvisiace s ľudským odchodom zo sveta. Telá nebožtíkov naporcujú a vystavia na okolitých skalách, odkiaľ ich dravé vtáky odnesú a skonzumujú.

Zelené pohreby

Stále viac ľudí pripúšťa zelené pohreby, ktoré navodzujú poetickú metaforu života po smrti ako oslavu spomienky na milovaného človeka. Nový pohrebný obrad sa postupne mení z pocitu smútku na zážitok nádeje, to všetko pri podpore obnovy a uvedomenia si životného prostredia. Spájať pohrebné tradície, pamiatku na zosnulých s ochranou krajiny je možné akceptovať ľuďom rôzneho vyznania. Na trhu sa vyskytujú viaceré pohrebné produkty - biologicky rozložiteľné urny, ktoré spúšťajú proces dlhodobej negatívnej uhlíkovej stopy. Pestovanie stromu z popola či kompostu po zosnulom je zmysluplný spôsob, ako spojiť zosnulého so živou rastlinou - rastúcim pamätníkom. Slávnostná výsadba je spomienkou na minulosť a oslavou večného kolobehu života.

Spíritree urna (cca € 225.00) je biologicky rozložiteľná urna, ktorá sa mení na živý pamätník v podobe stromu. Dvojdielna nádoba sa skladá z organického spodného obalu a chemicky inertného keramického obalu odolného voči poveternostným vplyvom. Spodná časť nádoby drží kremované zvyšky v jej vnútornej konkávnosti, zatiaľ čo horná časť ich chráni pred rozptýlením. Rastlina sa postupne živí z biologicky odbúrateľného spodného obalu a zvyšky z popola bohaté na vápnik. Ochranný keramický kryt je v primeranom čase rozbitý rastúcim stromom, ktorý sa stáva skutočným živým pamätníkom na milovaného človeka. Biologicky rozložiteľná urna je navrhnutá tak, aby oslávila pamiatku každého milovaného tvora, či už je to človek alebo domáci miláčik.

Kapsula Mundi (cca € 400.00) je kultúrne založený projekt, ktorý predpokladá nový prístup k spôsobu myslenia o smrti. Vajcovitý tvar urny je starodávna a dokonalá forma, vyrobená z biologicky odbúrateľného materiálu, kam sú naši odchádzajúci umiestnení pri pohrebe. Popol sa bude nachádzať v malých vajcovitých bio urnách, zatiaľ čo telesné ostatky sa budú ukladať do plodovej polohy vo väčších obaloch. Kapsula bude potom pochovaná ako semeno v zemi. Strom, ktorý si počas života zvolil zosnulý, bude zasadený na vrchole a bude slúžiť ako pamätník pre pozostalých a ako dedičstvo pre budúcnosť našej planéty. Rodina a priatelia sa budú naďalej starať o strom. Cintoríny získajú nový vzhľad a namiesto studenej kamennej krajiny, ktorú dnes vidíme, vyrastú do živých lesov.

Urna Bios (cca € 140.00) je oveľa viac ako len urna - je to katalyzátor pre život. Vyrába sa z 100% biologicky rozložiteľných materiálov a je ohľaduplná voči životnému prostrediu vo všetkých možných smeroch. Postavená so špeciálnou kapsulou, ktorá spĺňa potreby akéhokoľvek typu stromu, je to ideálne médium, ktoré umožňuje správny rast stromu alebo rastliny, ktorá je vysadená na pozostatkoch vašej milovanej bytosti.

Biotree urna (cca € 128.00) bola navrhnutá tak, aby zmenila spôsob nazerania na odchod milovaného človeka. Oslava života je živým pamätníkom v podobe stromu. Tradičný pohreb už nie je udržateľný a spôsobuje celosvetovú krízu, ktorá poškodzuje životné prostredie a zaberá obrovské množstvo priestoru. Život smrťou nekončí, zanechá len fyzické pozadie, ale zároveň sa vytvára príležitosť na nový život. Vysadením urny Biotree sa aktívne mení prostredie, obnovuje sa les, bez ktorého nedokážeme žiť. Zelené pohreby vytvárajú ekologickejšiu, udržateľnejšiu planétu, rozširujú pozitívny účinok na planétu, eliminujú dopady kremácie. Aktívna zmena, ktorá sa odráža z jediného rozhodnutia, vytvára vlnenie po celom svete. Biotree urny sú k dispozícii pre ľudí aj domáce zvieratá. Poskytujú všetko, čo potrebujete na vytvorenie živého, milujúceho, udržateľného pamätníka. Zároveň podporíte charitatívne organizácie zdieľajúce ekologické hodnoty.

Odkazy, linky

Ak ste zastáncom spopoľnenia a ľudské kompostovanie je pre vás ešte ťažkou témou, môžete aj popol z krematória využiť na vypestovanie stromu pozostalých. Návod, ako svojpomocne vypestovať strom z popola nebožtíka je jednoduchý. Ponúka sa papier, voda, múka... Ďalšie zaujímavé informácie k tejto téme nájdete na:

Tie najlepšie odkazy uvádzame na stránke: Odkazy na zdravie

 

Na zdravie a veľa nádherných objavov pri úvahách nad témou ľudské kompostovanie.

© na zdravie 2016