Znovuzrodenie lesa

Jana Sadloňová

Lesy, najbohatšie a najzložitejšie ekosystémy sa na Zemi vyvíjajú viac ako 300 miliónov rokov. Lesníctvo, hospodárska veda vychádzajúca z princípov poľnohospodárstva, začalo vznikať pred necelými tristo rokmi. Za túto dobu však tento inžiniersky odbor zmenil väčšinu lesov v Európe. Zaviedol princíp hospodárskych lesov, ktoré sa dajú pestovať rovnako, ako pšenica či kukurica na poli. Žijeme s predstavou, že lesy sú tu len vďaka človeku. V skutočnosti tu však prirodzené lesy nie sú zásluhou hospodárenia lesníctva. Naopak, prežívajú napriek nemu. Strata obrazu prirodzeného, rozmanitého lesa, kde stromy tvoria jednu z nespočetných súčastí ekosystému, sa najdramatickejšie prejavuje v horských oblastiach. Prirodzený les pozostáva z miliónov organizmov poprepájaných navzájom zložitými väzbami. Takýto les ponúka pestré podmienky pre všetky druhy organizmov. Nádhernou exkurziou do prirodzeného lesa je film Znovuzrodenie lesa, ktorý by si mal pozrieť každý. Neváhajte si tento film púšťať aj viac krát, kým sa vám jeho podstata a odkaz nezakorení v srdci.

Znovuzrodenie lesa

Pozrieť film - Znovuzrodenie lesa
Réžia, scenár, námet: Jana Sadloňová
Originál: 2009
Slovensko
Kategória: príroda / na zdravie
Dĺžka: 52 min.

V prirodzenom lese sa pre každý typ pôdy, pre každú nadmorskú výšku ... vyselektovali tie stromy, ktoré sa najlepšie hodia daným životným podmienkam. Takmer vždy sa jedná o zmiešané lesy, kde žijú vedľa seba staré, niekoľko storočné stromy aj mladé, ktorým je iba niekoľko desiatok rokov ale aj klíčiace nové mládniky. V pestovaných lesoch to vyzerá ako na kukuričnom poli, kde sa nachádzajú stromy jedného druhu, rovnakého veku v rovnomerných zákrytoch. Pestované lesy sú náchylné na choroby a polomy. Pritom by sa dalo jednoducho predísť katastrofám, akou bola víchrica v Tatrách. Stačí len ... znovuzrodenie prirodzeného lesa.

Prirodzený les

Prirodzený les - Národný park Malá Fatra.

Znovuzrodenie lesa - samozalesňovanie

Samozalesňovanie.

bukový les

Umelý bukový les na piesku.

Znovuzrodenie lesa - brezový porast

Náletový porast na piesku - brezy.

Samovýsev lesa

Pestovanie lesa samovýsevom.

Pestovanie lesa

Poľnohospodárske princípy pri pestovaní lesa - monokultúra.

Palmová plantáž vs dažďový prales

Pestovaný les - palmová plantáž // dažďový prales - odparuje vodu.

Pestovaný les Paulownia

Paulownia, bude toto budúcnosť lesov?...

© na zdravie 2016