Pestovanie

Väčšina obyvateľstva už bola presídlená do veľkých miest. Niektorí tam znovuobjavujú stratené čaro života na vidieku. Som jedným z nich a osobne mi najviac chýba manuálna práca, dotyk s pôdou a pestovanie, preto som začal farmárčiť v meste. Ide to, ak máte väčší balkón či komunitnú záhradku. Aj v meste sa dá výrazným spôsobom prispieť k vlastnej výžive, ale to mi nestačí a návrat na vlastný kus zeme pri potôčku pod lesom je pre mňa zrejme nevyhnutný. Ten pocit voľnosti totiž nedokáže mesto poskytnúť. Ak už nadišiel čas na pestovanie vlastnej potravy, tu sa možno inšpirovať:

pestovanie
Nápady na pestovanie

Nápady na pestovanie

 

Klíčenie

Figa - odroda Bio DM Figy Turecko (drogeria dm, sušené figy) klíčené v buničine v pvc vrecku
- založené 16.1.2020 do alobalu (nevhodné príliš vysychá) /
- vyklíčené 1 semeno 28.2.2020 / presadené do knôtovníka s kopulkou

Kiwi - klíčené v buničine v alobale, neskôr v pvc vrecku 1 semeno
- založené 16.1.2020 do alobalu (nevhodné príliš vysychá) /
- vyklíčené ____

Hrozno - červené stolové, 7 semien nakličované v parenisku (porcelán s pvc gumičkou) na buničine,
- založené 9.2.2020 /
- prepláchnuté + odplesnené 26.2.2020

Jablko - odroda Red Delicious 4015 + Evelina 3104 + Polské jablko (asi Jonatanky) 12 semien nakličované v parenisku na buničine (sklo + pvc gumička)
- založené 9.2.2020 /
- prepláchnuté + odplesnené 26.2.2020 /
- 2 vyklíčené a presadené do knôtovníka 26.2.2020
- jablko vyklíčilo aj v črepníku v zemine (pozorovanie oboch ako sa im bude dariť v raste)

Agáč - z lesa, 8 semien nakličované v parenisku (plast kelímok s pvc a gumičkou) na buničine,
- založené 10.2.2020 /
- spoluklíčenie hruška / 28.2.2020 zaklíčila

Maliny - z obchodu veľké, 8 semien nakličované v parenisku (plast kelímok s pvc a gumičkou) na buničine,
- založené 10.2.2020 /
- spoluklíčenie hruška / 28.2.2020 zaklíčila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôdy, pôdotvorné horniny

Obsah živín P, K, Ca a Mg v horninách môžeme použiť na rozdelenie hornín podľa ich minerálnej zásobenosti/sily. Uvedené triedenie je založené na vyhodnotení sedem stupňovej škály nedostatku alebo nadbytku konkrétnej živiny v geologickom materiáli. Horniny, z ktorých vznikajú pôdy príslušnej minerálnej sily, pochopiteľne ovplyvňujú aj stupeň nasýtenia sorpčného komplexu pôdy výmennými bázickými katiónmi Ca2+, Mg2+, K+, Na+ a tým i množstvo v pôde prístupných živín.

Materské horniny majú vplyv i na chemickú pôdnu reakciu. Jedno z tradičných delení vyvretých hornín ich podľa obsahu oxidu kremičitého (SiO2) delí na kyslé horniny s vysokým obsahom SiO2 (granit, granodiorit, ryolit, dacit) a bázické až ultrabázické horniny z nízkym obsahom SiO2 ale obvykle so zvýšeným obsahom horčíka a železa (bazalt, gabro, peridotit, pyroxenit, serpentinit). Medzi tieto dve skupiny hornín môžeme zaradiť neutrálnu skupinu intermediálnych hornín (andezit, syenit, diorit, porfýr). Na bázickú a neutrálnu horninu často pôsobia nielen zvyšky odumretých rastlín a opad stromov (konáre, korene, ihličie, lístie) ale aj kyslé dažde. Len karbonátová hornina s vyšším obsahom uhličitanov je schopná neutralizovať tieto kyslé komponenty prírodného prostredia. Preto obsah uhličitanu vápenatého (CaCO3) v pôdnej hmote je veľmi dôležitý z hľadiska pedogenézy.

Z tab. 6 vyplýva, že pôdy s vyšším obsahom CaCO3 sú minerálne lepšie zásobené. Minerálne bohatšie sú i pôdy, ktoré vznikli z hornín vulkanického pôvodu. Obsah CaCO3 vplýva i na celkovú pedogenézu. Nielenže na karbonátových horninách, akými sú vápence, dolomity a sliene, vznikajú rendziny a na zmiešaných karbonátovo-silikátových sedimentoch pararendziny, ale k procesu ilimerizácie, ktorý predchádza procesu podzolizácie nemôže dôjsť skôr, ako dôjde k odvápneniu pôd. V prípade smoníc, andosolov a organozemí je vznik týchto pôd viazaný na existenciu špecifických pôdotvorných substrátov ako je montmorillonitický íl, vulkanické horniny so zvýšeným obsahom vitrických substancií a rašelina.

Tabuľka 6 Rozdelenie pôd podľa ich minerálnej zásobenosti (upravené podľa Pelíšek, 1957)

pôdy minerálne veľmi silné:
gabrá, diabázy, diority, bazalty, melafýry a ich tufy
a niektoré vápence a sliene

pôdy minerálne silné:
syenity, znelce, andezity, amfibolity, vápence a dolomity,
niektoré ílovité bridlice s prímesou CaCO3, sliene, spraše

pôdy minerálne stredne silné:
bohatšie granity až granidiority, ruly, pieskovce a ílovité
bridlice bez prímesi CaCO3

pôdy minerálne slabé:
kremité granity, porfýry, ruly, svory, fylity, granulity
a niektoré pieskovce a droby

pôdy minerálne veľmi slabé:
kremence, kremité pieskovce, štrky a piesky

Pozn. Zaradenie aluviálnych sedimentov závisí od ich zloženia.
PEDOGEOGRAFIA - Zákonitosti priestorovej diferenciáciepedosféry

Bio-hnojivá

? Bakteriálne hnojivá
? Hubové hnojivá
? Kvasové hnojivo s vlastnými rukami
? Hnojivo na rukách droždia - video
? Hnojivá založené na technológii EM
? EM-hnojivo urobte sami: video
? Humózne hnojivá
? Vermicompost
? Vermikompost "TEA"
? Vermikopostny čaj to urobiť sami
? Efektívne univerzálne bio-hnojivo - video

Bio-hnojivá

© na zdravie 2016