Komunitné kompostovanie

Ochrana životného prostredia a cit pre prírodu sa dostáva stále viac pod kožu ľudí. Najviac vo veľkých mestách, kde podmienky pre život sťažujú znečistené ovzdušie, vody aj pôda. To málo zelene v mestách je neustále ničené nadmerným kosením trávnikov, orezávaním stromov a odvážaním lístia a trávy do kompostární, ktoré tento vysoko hodnotný materiál predávajú pre zisk. Pritom by sa mal kompost vracať k pôvodným rastlinám a stromom, od ktorých bol biomateriál odobraný, aby časom neuhynuli. Zeleň v parkoch a sídliskách takto len chradne. Trávnaté porasty sú väčšinu roka vykosené na doraz, preto sú často vysušené alebo zaburinené. Riešenie pritom majú obyvatelia nadosah - komunitné kompostovanie.

Komunitné kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Horúčava v lete narastá na neúnosnú mieru a život v meste je neznesiteľný. Pritom v kontajneroch čaká na odvoz do spaľovní či na komunálne skládky množstvo vzácneho biologického odpadu z domácností, ktorý môže vaše okolie výrazne oživiť. Prehovorte svojich susedov a rozbehnite s nimi komunitné kompostovanie, ktoré sa stáva hitom súčasnej doby. Ožijú rastliny vo vašom okolí, získate substrát do kvetináčov, prípadne začnete pestovať pod oknami vlastné ríbezle, maliny, rajčiny ...

Komunitné kompostovanie má za úlohu združiť ekologicky uvažujúcich a konajúcich jedincov do väčších spoločenstiev, ktoré môžu spustiť vážnejšie projekty pre zdravý život v meste a na sídlisku. Ak máte skúsenosti a domáce kompostovanie vám už nepostačuje, kontaktujte vo vašom bytovom dome susedov, ktorí tiež kompostujú, triedia a recyklujú odpady. Skúste sa s nimi dohodnúť a začnite kompostovať spoločne. Určite sa pridajú aj ďalší, ktorí zatiaľ s takýmito myšlienkami pracovali iba teoreticky alebo vôbec a čoskoro začne váš dvor prekvitať, rodiť a voňať vlastným prírodným kompostom. Prevezmete život na svojom dvore či sídlisku do svojich rúk.

Až 60% zmesového odpadu z domácností tvorí organický odpad

Znížme svoje platby za odvoz odpadu až o polovicu. Jednoduchým vytriedením organického odpadu zo zmesového domového odpadu získame množstvo užitočného organického materiálu, z ktorého jednoducho a svojpomocne vyprodukujeme kompost. Ak si necháme vypracovať analýzu výnosnosti organických zložiek v našich odpadkoch, zistíme že dosahujú 40 - 60% celkového objemu zmesového odpadu. Vypočítať ekonomickú úsporu je potom už jednoduché. Avšak nie len úspora na poplatkoch je dôvodom na spustenie spoločného kompostovania. Významnejším argumentom je prínos pre životné prostredie. Namiesto 10-tich kontajnerov odpadu za mesiac, vyprodukujeme len 4-5. Smetiari k nám nebudú jazdiť tak často. V spaľovni sa spáli polovica vsádzky, čím sa vypustí o polovicu menej splodín do ovzdušia a vznikne podstatne menšie množstvo toxickej strusky.

Materiál do kompostovania - všetok organický odpad, ktorý vznikne v kuchyni je využiteľný do kompostovania. Vynecháva sa odpad živočíšneho charakteru (kosti, zbytky mäsa, syry, mlieko a pod.). Tieto si vyžadujú odbornejšie kompostovanie. Niežeby zbytky živočíšne neprehnili, ale mohli by do kompostu prilákať nežiadúce organizmy: mravce, muchy, larvy, hlodavce a iné nemilé mrchožrúty. Tým sa kompost kontaminuje a nemal by byť použitý na produkciu zeleniny ani pre črepníky v domácnosti. Do komunitných kompostární môžeme pridávať odpad z papiera. Papierové obaly na vajcia, rolky z toaletného papiera a podobne.

Materiál do kompostovania
materiál do kompostovania

Menej vhodné sú noviny a iný potlačený papier. Nevhodné sú plasty, potravinové výrobky obsahujúce konzervanty, emulgátory a inú chémiu. Po dohode medzi členmi spoločenstva KK je možné dávať do kompostu aj takéto menej čisté materiály. Potom je kompost vhodný na použitie ku stromom, kríkom a kvetinovým záhonom v okolí. Do črepníkov v domácnosti ani na pestovanie zeleniny vhodný nie je. Je však možné vylepšiť menej kvalitný kompost. Použiť môžeme napríklad druhotné prekompostovanie kompostu a iné zušľachťovacie postupy.

Pred inštaláciou a spustením komunitného kompostoviska je vhodné pozvať niekoho so skúsenosťami, aby sme si na spoločnej schôdzi prediskutovali všetky dôležité informácie, povinnosti, prípadne registráciu na príslušnom úrade a zodpovedali otázky každého budúceho kompostára. Dôležité je dohodnúť sa a potom aj dodržiavať, čo do kompostu pridávať a čo nie. To musí byť záväzné pre všetkých, ktorí sa zúčastnia projektu KK (komunitné kompostovanie) v každom konkrétnom spoločenstve.

Pre začínajúce komunity je vhodné určiť spomedzi seba jedného ochotného správcu kompostoviska. Musí mať k tejto práci vzťah a chuť, inak je možné zabezpečiť napr. externistu. Tento bude dohliadať na dodržiavanie vhodnosti odpadov v komposte, poriadok a čistotu v okolí kompostérov, kontrolovať zrelosť kompostu, sledovať zmeny v legislatíve, zabezpečovať presun zrelého kompostu na záhony alebo do zásob či na predaj.

Konštrukcia kompostoviska pre účely komunitného kompostovania si vyčleníme miesto blízko bytového domu, kde je dostatok chládku (napr. pod stromom). Na výrobu kompostoviska sú najvhodnejšie prírodné materiály napr. vyradené drevené palety. Predpokladáme, že budeme potrebovať niekoľko ďalších kompostérov (podľa rýchlosti pribúdania kompostovaného materiálu), ako je vidieť na hornom obrázku. Pekné riešenie kompostoviska je aj tu:

Konštrukcia kompostoviska
konštrukcia kompostoviska

kuk na postup výroby kompostoviska

Užitočné okazy

Nech vám komunitné kompostovanie prispeje na zdravie ;)

© na zdravie 2016